நீங்கள் ஹீரோவா? இல்ல வில்லனா?

நீங்கள் ஒரு அற்புதமானவர். சிலர் உங்கள் கண்முன் தீயவழியில் நடப்பதை உங்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் உங்களுக்குள் இருந்து வெளிப்படுவதுதான் இந்த வில்லத்தனம்...