உங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய எதிரி யார் தெரியுமா?

உங்களை வாழ்வில் முன்னேற விடாமல் தடுத்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் மிக பெரிய எதிரி இதுதான்... இந்த எதிரியை மட்டும் நீங்கள் வென்று விட்டால் உங்கள் வெற்றியை வராலும் தடுக்க முடியாது...