உங்களை குறுக்கு வழியில் அழைத்துச்செல்பவருடைய பெயர் எந்த எழுத்தில் தொடங்குகிறது தெரியுமா?

நீங்கள் மிகவும் நல்லவர்தான், ஆனால் சில இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் உங்களை குறுக்கு வழியில் அழைத்து செல்கிறது... அப்போது உங்களை வழிநடத்துவார் இவர்தான்...