உங்களின் முதல் தொலைக்காட்சி விவாதம் யார் யாருடன் அமையும் தெரியுமா?

உங்கள் அரசியல் அறிவை எல்லோரும் பயன்படுத்த விரும்புகிறார்கள்... நீங்கள் பங்கு பெற்ற இந்த நிகழ்ச்சி தான் இப்போது ட்ரெண்டிங் ஆகி போய்க்கொண்டு இருக்கிறது...