உங்கள் நட்பு-க்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் திரைப்படம் எது தெரியுமா?

இந்த திரைப்படத்தை பார்க்கும் பொது உங்கள் நட்பு உங்கள் நினைவில் வந்து போகும்...