உங்களை கடவுள் எந்த அளவு விரும்புகிறார் தெரியுமா?

கடவுளுக்கு உங்கள் மேல் அளவு கடந்த பாசம் அதனால் தான் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் மாறிமாறி தந்து கொண்டிருக்கிறார்...