இதுவரை நீங்கள் எத்தனை இதயத்தை உடைத்து இருக்கிறீர்கள்?

இதுவரை இத்தனைபேர் உங்கள் அன்புக்காக ஏங்கி உங்கள் பின்னால் சுற்றி உள்ளனர். உங்கள் தூய்மையான அன்புக்காக ஏங்கி இன்னும் பலர் உங்கள் பின்னால் சுற்றுவார்கள்...