உங்களை எத்தனை பேர் விரும்புகிறார்கள் அல்லது வெறுக்கிறார்கள் தெரியுமா?

உங்களிடம் பழகும் எல்லோரும் உங்களுக்கு உண்மையாக இல்லை. சிலர் உங்கள்மேல் சுயநலமான அன்பை செலுத்துகிறார்கள்...