உங்கள் வருங்காலம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா?

உங்கள் வருங்காலம் இப்படித்தான் இருக்கும். உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இருக்காது. நீங்கள் தான் இந்த உலகத்திலே மிகவும் அதிஷ்டம் செய்தவர்... இறைவர் ஆசி எப்போதும் உங்கள் உடன் இருக்கும்...