எத்தனை பேர் தங்கள் Love-வை உங்களிடம் தெரிவிக்க போகிறார்கள் தெரியுமா?

உங்கள் அழகையும் திறமையையும் கண்டு உங்கள் ஆஃபீசிலும் சரி உங்கள் வீட்டின் அருகிலும் சரி பலர் உங்களை காதலிக்கிறார்கள், உங்களை பார்ப்பதற்காகவே சிலர் ஆபீஸ்க்கு வருகிறார்கள், ஆனால் இவர்கள் அனைவரும் உங்களிடம் தங்கள் காதலை வெளிப்படுத்தவில்லை, இவர்களில் மேலே குறிப்பிட்டு உள்ள சிலர் மட்டும் தன் காதலை உங்களிடம் இப்போது வெளிப்படுத்துவார்கள். மேலும் பலர் கூடிய விரைவில் தங்கள் காதலை உங்களிடம் தெரிவிப்பார்கள்....