உங்களை எத்தனை பேர் காதலிக்கிறார்கள் தெரியுமா?

நீங்கள் நினைப்பது உண்மைதான் உங்கள் அழகையும் அறிவையும் பார்த்து பலர் உங்களை காதலிக்கிறார்கள்...

இவர்கள் அனைவரும் உங்கள் ஒவ்வொரு அசைவையும் கண்காணித்து வருகிறார்கள்...

உங்களை பலர் காதலிப்பதை பார்த்து பலருக்கு உங்கள் மேல் பொறாமையும் உண்டாகியுள்ளது...