உங்கள் இதயத்தில் ஆழமாக பதிந்துள்ள சோகம் என்ன தெரியுமா?

உங்கள் இதயத்தில் இது நீங்கா வலியாக இருந்தாலும் அதில் இருந்து கண்டிப்பாக உங்களால் விடு பட முடியும்... உங்கள் சோகத்தை உங்கள் நண்பர்களிடம் பகிர்ந்து உங்கள் வலியை போக்குங்கள்...