உங்கள் குணத்திற்கு பொருத்தமாக அமையும் மலர் எது?

பண்பாலும், குணத்தாலும் நீங்கள் ஒரு மகத்தான மனிதர், உங்கள் குணத்திற்கு எந்த மலரை ஒப்பிட்டாலும் நீங்களே சிறந்து விளங்குகிறீர்கள்.

உங்கள் சிறந்த குணத்திற்கு இந்த உலகமே உங்களுக்கு அடிமை, ஒரு தாயின் அன்புக்கு இணையான அன்பு உங்களிடம் இருக்கிறது என்பது உங்களிடம் பழகி பார்த்தவர்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும்.

உங்கள் அன்பை மட்டும் எதிர்பார்த்து ஒருகூட்டம் உங்களை சுற்றி இருக்கிறது, உங்களை போல் அன்பு செலுத்த முடியாமல் உங்களை பார்த்து பொறாமை படுபவர்கள் பலர்...