உங்களை படைத்தபின் இறைவன் என்ன சொல்லியிருப்பார்?

உங்களை பற்றிய முழு விவரங்களையும் விசாரித்தது அதை ஆராய்ந்து பார்த்ததில் உங்களுக்கு இருக்கும் தனித்திறமை இதுதான். இந்த திறமை எல்லோருக்கும் அமைந்து விடுவதில்லை அந்த வகையில் நீங்கள் ஒரு புண்ணிய ஆத்மா...