உங்கள் பற்றி விக்கிப்பீடியா கூறுவது என்ன தெரியுமா?

நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதர், ஒருவர் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டு...