உங்கள் வருங்கால வாழ்க்கை துணையின் முதல் எழுத்து எது தெரியுமா?

உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையின் பெயரின் முதல் எழுத்து மேலே குறிப்பிட்டு உள்ள எழுத்தில் தான் ஆரம்பிக்கும்... உங்கள் துணை உங்களுக்கு பொருத்தமான ஜோடி-யாக இருக்கும்...