நீங்கள் உங்களுடைய சொத்தாக நினைப்பது எது?

நீங்கள் உங்கள் பலமாக கருதுவது உங்கள் தன்னம்பிக்கை... உங்கள் தன்னம்பிக்கைக்கு துணை தான் உங்கள் அழகு...