உங்களை பார்த்தவுடன் மக்கள் சொல்கிற முதல் விஷயம் என்ன தெரியுமா?

உங்களை பார்த்தவுடன் தெரிந்துவிடும். உங்கள் பால்வடியும் குழந்தை முகத்தை பார்த்தாலே தெரிகிறது நீங்கள் ஒரு அப்பாவி என்று.

உங்களை பார்க்கும் மக்கள் எல்லாம் உங்களை பார்த்து இப்படித்தான் கூறுகிறார்கள்...