இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்துள்ள ஒரு பரிசு என்ன தெரியுமா?

இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்துள்ள பரிசு இதுதான்...