எந்த பகவத் கீதை உபதேசம் உங்களுக்கு அம்சமாக பொருந்தும்?

வாழ்க்கைக்கான தத்துவத்தையும் வாழ்வின் நெறிமுறைகளை கூறுவதுதான் பகவத் கீதை. இதை ஒருவர் தன் வாழ்வில் கடைபிடித்தல் அவர் மகத்தானவர் ஆகிறார்...

நீங்கள் ஒரு சிறந்த மனிதர் உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் பல நெறிமுறைகளை கடைபிடித்தாலும் உங்கள் வாழ்வுடன் மிகவும் ஒத்து போவது இதுதான்...

Please share your friends...