உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த இந்தியன் உணவு எது தெரியுமா?

நீங்கள் பல நாட்டு உணவுகளை உண்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தது இந்த இந்தியன் உணவுதான் என நினைக்கும் பொது பெருமையாக இருக்கிறது...