உங்களால் எது இல்லாமல் இருக்க முடியாது தெரியுமா?

அமைந்து இருக்கும் இந்த வாழ்க்கையை உங்களைவிட வேறு யாராலும் சந்தோசமாக வாழமுடியாது... நீங்கள் பாசத்திற்கு மட்டுமே கட்டு படுவீர்கள் என்பது எங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும்.