தமிழ் சினிமாவில் உங்களுக்கான பெயர் என்ன?

நீங்கள் தான் உங்கள் ஏரியாவின் மிகப்பெரிய ஸ்டார். உங்களை எல்லோரும் இந்த புனைப்பெயர் கொண்டுதான் அழைப்பார்கள்...