உங்கள் மன அமைதிக்கு நீங்கள் விரும்பும் இடம் இதுவாகத்தான் இருக்கும்?

ஓயாமல் உழைத்து கொண்டிருக்கும் நீங்கள் உங்கள் மன அமைதிக்காக இந்த இடத்திற்கு அடிக்கடி வருவீர்கள்... உங்கள் மனதை நீங்கள் எப்போதும் பூ போல் மென்மையாக வைத்திருப்பீர்கள்...